CHOCHP – príčiny

Riziko vzniku CHOCHP je úmerné k celkovému množstvu inhalačných škodlivín, s ktorými sa človek počas svojho života dostane do kontaktu.

Hlavným zdrojom inhalačných škodlivín sú:

  • tabakový dym - a to nielen z cigariet, ale aj z fajok, cigár a iných tabakových výrobkov. Rovnako škodlivé je aj pasívne fajčenie, tj. pobyt nefajčiarov vo fajčiarskych prevádzkach, ktoré rovnako zvyšuje množstvo inhalovaných tabakových škodlivín. Fajčenie počas tehotenstva je škodlivé nielen pre matku, ale aj pre dieťatko, nakoľko môže ovplyvniť jeho vývoj a rast.

Dôležitým celosvetovo uznávaným faktom je, že fajčenie je uvádzané na prvom mieste ako rizikový faktor pre vznik CHOCHP.

  • chemické výpary a prach v priemyselnej výrobe (prach, chemické výpary, spalné splodiny a pod.), ak expozícia bola dostatočne dlhá a ich vdychovanie bolo vo vyššej koncentrácii
  • znečistenie ovzdušia, to nielen vo vonkajšom prostredí, ale aj v budovách so zlým vetraním (napr. výrobné prevádzky, spaľovne, kuchyne) 

Predpokladá sa, že vznik CHOHP môže mať aj inú príčinu. Priama súvislosť so zvýšeným rizikom rozvoja CHOCHP – emfyzému bola dokázaná pri nedostatku bielkoviny alfa-antitrypsínu.

Navyše, každý faktor, ktorý vplýva na vývoj pľúc počas intrauterinného vývoja a v detstve (nízka pôrodná hmotnosť, zaostávanie v raste, časté respiračné infekcie), môže individuálne zvyšovať riziko vzniku CHOCHP v neskoršom období.