Liečba astmy

Cieľom liečby astmy je dosiahnuť a udržať kontrolu astmy, vytvoriť úzky vzťah medzi pacientom a lekárom.

Základnými potrebami pri správnej liečbe astmy je:

  • užívať lieky pravidelne a podľa pokynov lekára
  • vyvarovať sa kontaktu s vecami alebo pobytu v prostredí, o ktorých viete, že môžu vyvolať zhoršenie príznakov astmy
  • pravidelne chodiť na kontroly k lekárovi 2-4 x ročne aj v prípade, že sa cítite dobre
  • všímať si príznaky, ktoré signalizujú možné zhoršenie stavu a vedieť, ako tomu predchádzať.

Lieky dostupné na liečbu astmy rozdeľujeme na:

Kontrolóry – zasahujú do imunitných dejov v organizme, potláčajú alergický zápal

Uvoľňovače – pôsobia na hladké svalové vlákna a uvoľňujú ich stiahnutie a tým rozširujú priedušky.

Pre väčšinu pacientov je dôležité užívanie „kontrolórov ochorenia"; liečbu treba užívať denne v snahe mať ochorenie pod kontrolou – vyhnúť sa symptómom, zlepšiť pľúcne funkcie a predchádzať astmatickým záchvatom.

K najčastejšie používaným kontrolórom patria inhalačné kortikosteroidy (kortikoidy), v súčasnosti dostupné i v kombinácii s dlhoúčinkujúcimi bronchodilatačnými liekmi (LABA = dlhoúčinkujúce B2-mimetiká, LAMA = dlhoúčinkujúce antagonisty). Táto kombinácia predstavuje jeden z najefektívnejších spôsobov liečby / kontroly astmy. Naopak, používanie len dlhoúčinkujúcich bronchodilatátorov v monoterapii (bez inhalačných kortikoidov) sa neodporúča.

Uvoľňovače, hlavne krátkoúčinkujúce bronchodilatancia, sú odporúčané na liečbu akútnych symptómov, ako je pískanie, tlak na hrudníku a kašeľ počas exacerbácie. Preto je dôležité mať svoju úľavovú liečbu stále so sebou.

Cesty podania liečby astmy

Inhalačná liečba - je v súčasnosti odporúčaná pre väčšinu pacientov. Jej výhodou je, že po vdýchnutí liek pôsobí v prieduškách, v mieste s najväčšími prejavmi ochorenia. Takto podávaná liečba má najväčší efekt v prerátaní na množstvo podaného lieku, minimalizujú sa nežiaduce účinky a systémové pôsobenie.

Perorálna liečba – v prípade ťažkej a nekontrolovanej astmy je potrebné liečiť pacientov perorálnymi kortikosteroidmi. Ak klinický stav dovoľuje, prechádza sa na liečbu inhalačnými kortikoidmi, ktoré sú preferované pre podstatne menšie systémové nežiaduce prejavy.

V tabletovej forme sú dostupné ďalšie lieky patriace do skupiny kontrolórov, a to leukotriény, xantíny, kromoglykáty.

Injekčná liečba – je rezervovaná na liečbu akútnych stavov na pohotovostnej ambulancii alebo v nemocnici.

V súčasnosti je dostupná v injekčnej forme protizápalová – imunomodulačná liečba anti IgE.

Účinnosť liečby, a tým stav kontroly astmy, musia byť pravidelne monitorované. Po zahájení liečby je nevyhnutné navštevovať lekára raz za 3 mesiace aj v prípade, že sa pacient cíti dobre. V prípade exacerbácie a pri zhoršení stavu, pri potrebe častejšieho používania uvoľňovačov je dôležité navštíviť lekára ihneď.